Knihovní řád

Poslání a činnost knihovny

Místní knihovna v Morávce je knihovnou základní ve smyslu §3 a12  zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2,4 a14 knihovního zákona.

Čtenářem Místní knihovny v Morávce se může stát každý občan. Na základě vyplněné přihlášky obdrží občan čtenářský průkaz. Údaje na přihlášce se ověřují z občanského průkazu nebo povolení k pobytu. Děti do 15let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Čtenářský průkaz je nepřenosný na jiného občana či knihovnu v jiném místě. Ztrátu průkazu musí čtenář ihned ohlásit v knihovně.

Čtenář svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že bude dodržovat ustanovení knihovního  a výpůjčního řádu a pokyny pracovníka knihovny.

Výpůjční doba je čtyři týdny na všechny druhy knih, časopisů a jiných informačních dokumentů, které knihovna půjčuje nebo jejichž zapůjčení na žádost čtenáře může zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny. Knihovna může pro některé vypůjčené dokumenty stanovit i kratší výpůjční lhůtu.

Čtenář může požádat o prodloužení výpůjční lhůty, při druhé žádosti je však povinen zapůjčené dokumenty předložit.

Čtenář ručí za zapůjčené knihy, časopisy i informační dokumenty osobně, nesmí je půjčovat dalším osobám.Všechny zapůjčené dokumenty je povinen vrátit.V případě ztracené nebo poškozené knihy je čtenář povinen tuto knihu uhradit. Zjištěná poškození publikací je čtenář povinen ohlásit knihovně, jinak za ně odpovídá sám a bude po něm vyžadována náhrada vzniklé škody.

Čtenář je povinen v knihovně oznámit případné onemocnění nakažlivou chorobou a postarat se o dezinfekci zapůjčených publikací nebo uhradit náklady s tím spojené.

Čtenář může písemně nebo ústně vznášet stížnosti, podněty, připomínky a doporučení k otázkám týkajícím se provozu knihovny a jejich služeb. Hrubé nebo soustavné porušování výpůjčního řádu opravňuje pracovníka knihovny k odebrání čtenářského průkazu.